کربن فعال با ستون زغال سنگ

کربن فعال مبتنی بر زغال سنگ و کربن فعال جاذب مخصوص VOC به طور خاص برای جذب گازهای زائد آلی حاوی بنزن، تولوئن، استون، بوتانون، دی کلرومتان، اتیل استات، اتر، تری کلرواتیلن و سایر آلاینده های تولید شده در طی فرآیندهای تولید نفت و صنایع شیمیایی، صنعت چاپ، طراحی شده است. صنعت رزین مصنوعی و صنعت لاستیک. سپس حلال ها از طریق روش های تراکم و خلاء قبل از بازسازی کربن فعال بازیابی می شوند.

View as